KHALIBADH

C-kull f 82-05-23 6+0

e Nord Ch El Khyrias Touch Me u Tash Kurgan Nidja

Khalibadh Carnation

Khalibadh Carnation Äg P Wagner

Foto: K-E Bolin

Nord Ch El Khyrias Touch Me ektouchme.jpg (13381 byte)

Int & Nord Ch El Khyrias Possible Winner

Int & Nord Ch El Khyrias Hazztafer

Int & Nord Ch Tuohi-Tikan Kekäle
Int & Nord Ch El Kamas Nahrimah

El Khyrias Baradarqade

 Ch El Kamas Toddy
Nord ch El Khyrias Ala Zakene

El Khyrias Ischimah

Int & Nord Ch Tuohi-Tikan Kekäle

 Mazar-I-Sharit Daulat Yar
Tuohi-Tikan Tuulantei

S & Dk Ch El Khyrias Bischma

 Ch Amanullah Khan el Miharaja
El Khyrias Adiba

Tash Kurgan Nidja tknidja2.jpg (22767 byte)

Int & Nord & Tysk & Polsk & Holl Ch Sirokko von Katwiga

Int Ch Vicalim v d OM

Kelim v d OM 
Int Ch Icarie v d OM

Int Ch Duta von Katwiga

Int Ch Xingu v d OM 
Int Ch Asoka von Katwiga

Tash Kurgan Uthiqua

Famask v d Irminsul

Int Ch Ahmad Shah 
Utha v d Irminsul

Sultans Isania Chira

Nord ch Bohem Waalph 
Olivehills Zuki Shankhara

BACK   NEXT  HOME